St.prp. nr. 45 (1997-98)

St.prp. nr. 42 (1997-98) – regjeringen.no

I samband med St.prp. nr. 1 (1997-98), samtykte Stortinget i at Vegdirektoratet kan overskride løyvingane for 1998 på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehald av riksvegar m.v., tilsvarande meirinntekter på kap. 4320 Statens vegvesen, post 02 Diverse gebyr.

St.meld. nr. 45 (1997-98) – regjeringen.no

St.meld. nr. 45 (1997-98) Som oppfølging av utgreiinga gjorde regjeringa i St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1997-98) Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998 framlegg om endringar i tilskotsreglane og praktiseringa av dei. Stortinget tok ikkje framlegga til realitetshandsaming, men bad regjeringa leggja fram ei

Fregattene i Nansen klassen: St prp nr 65 (1998-99)

I tråd med de strukturmål som fastsettes i St meld nr 22 (1997-98), planlegges det å fase ut KOBBEN-klassen ubåter. Regjeringens forslag til endringer i Sjøforsvarets regionale organisasjon er oversendt Stortinget, jf St prp nr 33 (1998-99).

St.prp. nr. 40 ( ) – PDF – docplayer.me

St.prp. nr. 52 ( ) St.prp. nr. 52 (2002 2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og . Detaljer

St.prp. nr. 65 – Statsbudsjettet – yumpu.com

St.prp. nr. 65 – Read more about kroner, driftsutgifter, bevilgningen, statsbudsjettet, folketrygden and tilskudd.

St.prp. nr. 57 ( ) – PDF – docplayer.me

St.prp. nr. 45 (2007 2008) Om nokre saker som gjeld veg og jernbane. St.prp. nr. 45 (2007 2008) Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 14. mars 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Innleiing Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen . Detaljer

Innst. O. nr. 78 (1998-99) – stortinget.no

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, viser til at konsekvensen av forslaget om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB i St.prp. nr. 58 (1998-99) gjør det nødvendig å oppheve § 3 i lov av 24. juni 1994 nr. 45 om at staten skal eie alle aksjer i Telenor AS.

St.prp nr. 1 – FIN – Statsbudsjettet – yumpu.com

St.prp nr. 1 – FIN – Read more about finansdepartementet, forslag, kroner, statens, driftsutgifter and statistisk.

Seduced and surrounded by security: A post-structuralist

Ministry of Defence (2008) St.prp.nr.48 (2007–2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier [Proposition to the Storting no 48 (2007–2008) A defence for the protection of Norway’s security, interests and values].

Fregattene i Nansen klassen: 10/08/09 – blogspot.com

I tråd med de strukturmål som fastsettes i St meld nr 22 (1997-98), planlegges det å fase ut KOBBEN-klassen ubåter. Regjeringens forslag til endringer i Sjøforsvarets regionale organisasjon er oversendt Stortinget, jf St prp nr 33 (1998-99).

[PDF]

Styrer politikerne utviklingen av Forsvaret?

(2001-2002) ble vedtatt for å ”rydde opp” etter forrige Stortings beslutning (St.prp. nr. 45 (2000- 2001) som kom tre måneder før valget i 2001. St.prp. nr. 42 (2003-2004) ble vedtatt i 2004 og

Wisconsin Legislature: NR 45.06

NR 45.05 Note Note: Copies and amendments of the Society of Automotive Engineers Technical Report 1998-07, Society of Automotive Engineers Standard J1287, titled Measurement of Exhaust Sound Levels of Stationary Motorcycles, is available for inspection in the following offices: (A) The Department of Natural Resources, 101 S. Webster St., Madison, Wisconsin 53707.

Wisconsin Legislature: NR 45.05

NR 45.04(3)(m)1. 1. In this paragraph, “ personal property» includes stakes, markers, or any other object which is placed with the intent of marking the location of a trap site except when the season established in s. NR 10.01 for that species is open and a lawfully set trap is placed with the stake or marker.