Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver?

Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver?

Alle arbeidstakere har plikt til å være «lojal» mot bedriften, kunder, kolleger og ledere. Å være illojal kan være en saklig grunn til oppsigelse eller avskjed. Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Guaslaa sier det er umulig å trekke en generell grense for hva det vil si å være illojal.

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold : Advokatveiledning

At arbeidstaker er lojal ovenfor sin arbeidsgiver er på mange måter en forutsetning for arbeidsforholdet. Lojalitetsplikt – arbeidstaker Å være lojal er for mange å være til å stole på.

Hva betyr lojalitet? | Lederutvikling

Lagånd og fellesskap. Nødvendig med å komme med meningsforskjellene. Selv om ikke alle blir enige, så er det viktig å vise seg lojal mot avgjørelsene; Respekt. Selvrespekt, hva kan jeg gjøre for at mine medarbeidere får respekt for seg selv og et godt selvbilde; Selvkontroll. Ta vare på seg selv. Må ha selvrespekt og et godt selvbilde for å kunne ta kontroll på seg selv; Ærgjerrighet. Bli bevisst på sin …

Hva legger du i det å være «illojal»? – Karriere og

Det kan jo være at man har opptrådt illojalt overfor arbeidsgiver uten at man var klar over at det var det man gjorde? Jeg tenker på at man henvender seg direkte til øverste toppleder, uten å først ha drøftet saken med lederne under? Dette er erfaringer som kanskej må erfares, for å forstå hva lojalitet kan bety.

Hva vil det si å være lojal? — Watchtower ONLINE LIBRARY

Hva vil det si å være lojal? DE JØDISKE hasideerne fra det andre århundre f.v.t. så på seg selv som oppriktig lojale. Navnet deres kommer fra det hebraiske ordet chasịdh, som blir oversatt med «lojal».

Oppsigelse og avskjed av ansatte | Firmanytt

Den ansatte plikter å være lojal mot sin arbeidsgiver. Hvis den ansatte bryter denne lojalitetsplikten kan dette føre til oppsigelse eller avskjed. Klare brudd på lojalitetsplikten er økonomisk utroskap og tyveri fra arbeidsgiver, eller mobbing av andre medansatte.

Når skal du gi ansatte en advarsel? – infotjenester.no

I andre tilfeller vil det være naturlig å gi en eventuelt to advarsler før det eventuelt gis oppsigelse. Det er også på det rene at ved helt bagatellmessige avvik fra pliktene etter arbeidsavtalen, vil ikke gjentatt skriftlige advarsler gi arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse.

Etikk og egen virksomhet: Integritet, ærlighet og

Objekter for lojalitet kan være prinsipper, saker, ideer, idealer, religioner, ideologier partier, familie, venner, sosiale grupper, kunder, oppdragsgivere, geografiske steder m.v. Det er mulig å være lojal i forhold til flere ideer og venner samtidig, men lojaliteter kan også sette oss i …

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver – Arbeidsmiljøloven

Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Kommentarer til bestemmelsen. Bestemmelsen inneholder to helt sentrale definisjoner i arbeidsmiljøloven, når den klargjør hva som menes med henholdsvis en arbeidstaker og en arbeidsgiver.

UA 2 – nyheter

– En følt lojalitet til arbeidsgiver og arbeidsplass legger sterke bånd på oss. Vi er alle avhengige av å beholde jobben. Lojalitetsprinsippet har utgangspunkt i et overordnet/underordnet-forhold, og det kan lett gi arbeidsgivere en beskyttelse mot kritikk, som andre ikke har.

Hva betyr lojalitetsplikt i et arbeidsforhold? – KS Bedrift

Derfor vil det være en generell begrensning på hva arbeidstaker kan gjøre på fritiden. Dersom arbeidstaker engasjerer seg i en konkurrerende virksomhet ved siden av sin ordinære jobb, vil det normalt være å se på som en illojal handling.

Arbeidsgiver – Wikipedia

Der er det lovbestemmelser for å sikre rettighetene for de ansatte hos en arbeidsgiver, for såvidt gjelder lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, vern mot diskriminering, permisjon, oppsigelse, avskjed m.v. Det finnes også forskrifter og andre lover av betydning for arbeidsgivere og arbeidstagere, bl.a. om helse, miljø og sikkerhet (HMS), og om

Hvem skal jeg være lojal mot – og hvorfor? | Sykepleien

Det er heller ikke uvanlig at man kan føle på lojalitet overfor både arbeidsgiver og bruker/pasient samtidig, og at dette kan oppleves som svært vanskelig. På den ene siden er jeg forpliktet til å si ifra om urett på min arbeidsplass. På den andre siden er jeg forpliktet til å være lojal ovenfor bestemmelser og beslutninger som er tatt.

Hvem skal jeg være lojal mot – og hvorfor? – NAPHA

Hvem skal jeg være lojal mot – og hvorfor? Mange erfaringskonsulenter opplever lojalitetsdilemmaet som særlig vanskelig: Skal jeg følge arbeidsgiver eller stå opp for brukerne av tjenesten? Dette er en problemstilling som ledere bør ta tak i, mener jeg.