Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes

Agdenes kommune har i de fleste tilsendte sakene lagt ved utskrift av brukerens ADL-historie, med en score på skalaen 1-5 for hjelpebehov i ulike daglige gjøremål. Det fremkommer når funksjonsvurderingen sist ble foretatt og når tidligere vurderinger har blitt gjennomført.

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved

Fylkesmannen varslet Trondheim kommune om dokumenttilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester i brev datert 05.07.2016. Tilsynet omfatter saksbehandlingen i saker om personlig assistanse i form av praktisk bistand til voksne hjemmeboende.

[PDF]

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved …

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 )\ONHVPDQQHQL6¡U -7U¡QGHODJ Innledning *MHQQRPI¡ULQJ Fylkesmannens funn

[PDF]

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016 )\ONHVPDQQHQL6¡U -7U¡QGHODJ Innledning *MHQQRPI¡ULQJ Fylkesmannens funn

Møteinnkalling – Kontrollutvalget i Agdenes kommune – PDF

Sakstittel 16/17 Tilsynsrapport – Saksbehandling i saker om personlig assistanse 17/17 Forslag til møteplan for 2. halvår /17 Fellesnemnda – orientering til kontrollutvalget 19/17 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune 20/17 Referatsaker 21/17 Eventuelt 22/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 2. 3

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016. Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag . Detaljer

[PDF]

Kvalitetsrapport for barnehagene i Agdenes 2016

Agdenes (2016-2020); Lek, Sosial kompetanse, Språkutvikling samt Tilpasset og tidlig innsats. Under hvert område evalueres og analyseres innholdet ut fra en lokal kontekst, før det konkluderes og tas stilling til den overordnede målformuleringen.

Kommunebarometeret 2016 – saksbehandling | kommunal-rapport…

En verge og fostermor som saksøkte Grimstad kommune med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning, har trukket søksmålet.

[PDF]

STRATEGIPLAN FOR TILSYN BYGGESAK 1.1.2016-31.12.2017 I

Halden kommune vil, som tidligere nevnt, i 1. rekke prioritere tilsyn etter pålegg fra DIBK.! Det skal føres tilsyn med eksisterende arealer og byggverk for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold etter pbl, som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, jfr. pbl § 31-7, 1. ledd.

[PDF]

Fra: Jans Gmail [[email protected] – agdenes.kommune.no

ekstra belastning med hensyn til saksbehandling. Ved å søke om én dispensasjon for hele hyttefeltet bidrar vi til forenkling av den enkelte byggesak. Hytteforeningen tar med dette ikke standpunkt til innholdet i den enkelte byggesak. Det er et forhold mellom …

tabell for saksbehandling – kommunal-rapport.no

For økonomisjefen i Kongsvinger kommune var regnestykket enkelt; med grønt lån fra Kommunalbanken sparer de 6.5 millioner rentekroner på den nye ungdomsskolen. Det er penger de kan bruke til enda bedre tjenester for innbyggerne i kommunen.

[PDF]

Plan for tilsyn med barnehager – Fet kommune

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.