Kjemisk struktur for dioksiner og dioksinliknende PCB

Kjemisk struktur for dioksiner og dioksinliknende PCB – FHI

Figur 4 viser polyklorerte bifenyler (PCB) som har 1-10 kloratomer. En liten gruppe PCB har flat, dioksinliknende struktur og omtales som dioksinliknende PCB (dl-PCB). Figur 4. Strukturformel for dl-PCB.

Fakta om dioksiner og dl-PCB – FHI

12 PCB-er har kjemisk sett en flat, dioksinliknende struktur. De har de liknende helseskadelige egenskapene som dioksiner og omtales som dioksinliknende PCB (dl-PCB). Helseskader ved dioksiner og dioksinliknende PCB vurderes samlet, se nedenfor. Se eget faktaark for ikke-dioksinliknende PCB-forbindelser.

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere. og

Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite. Uttalelse fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 1. april 2005 Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite SAMMENDRAG Mattilsynet har de senere år . Detaljer

Vurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i kveite – PDF

Eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB Medianinntaket av dioksiner og dioksinliknende PCB via mat i den norske befolkningen er beregnet til 10,5 pg TE/kg kroppsvekt/uke, mens personer som har et spesielt høyt inntak av fisk og skalldyr (95-persentilen) har et inntak på 23,0 pg TE/kg kroppsvekt/uke (upubliserte data, Mattilsynet 2004).

[PDF]

Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014. Dokumentasjon

Tolv av disse er dioksinliknende PCB-forbindelser, med en flat, dioksinliknende struktur. Disse har samme helseskadelige egenskaper som dioksiner og omtales som dioksinliknende PCB (dl-PCB). PCB er industrikjemikalier som ble utviklet på 1920- tallet. De har mange alvorlige effekter for helse- og miljø og ny bruk av PCB ble forbudt i 1980.

(PDF) Miljøgifter og helserisiko – ResearchGate

 ·

Med unntak av PCB finnes disse miljøgiftene naturlig, men vi har en betydelig menneskeskapt eksponering i tillegg. Dioksiner og dioksinliknende PCB vurderes samlet i toksikologiske risikovurderinger.

[PDF]

Norsk Epidemiologi Miljøgifter og helserisiko – ntnu.no

risikovurdering av blandinger av dioksiner og dioksinliknende PCB En antar at de fleste toksiske effekter av dioksiner og dioksinliknende PCB skyldes binding til og aktivering av dioksinreseptor (også kalt aryl hydrokarbon-reseptor). Dette er en transkripsjonsfaktor som aktiverer en rekke cellulære prosesser. TCDD (2,3,7,8-

Dioksin i mat: hvor strømmen er mye dioksin?; Om dioksiner

Dioksin ikke hører hjemme i mat, men er fortsatt. De som inntar for mye dioksiner eller dioksinliknende kjemikalier kan bli syk av det, og til og med kreft.

Dioksin – Wikipedia

En dioxins struktur: 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioxin (TCDD) 3D model av TCDD, det mest giftige dioksin. Dioksiner og furaner Dioksinene er kjemisk bestandige og nedbrytningen skjer gjennom spalting som følge av sollys. Dioksinene er ofte knyttet til sot og skjermet for sollys slik at …

Dioksiner og furaner ·

Dioksiner, PCBer, polybromerte flammehemmere og

Dioksiner/Furaner Dioksiner er en samlebetegnelse for to relativt like grupper organiske forbindelser som i hovedsak slippes ut i miljøet som biprodukter fra ulike prosesser der klor og karbon

[PDF]

7146-2017 MSC Overvåking blåskjell 2016

oppgitt miljøkvalitetsstandarder (EQS) i biota for dioksiner og dioksinliknende PCB. Av de EU-prioriterte miljøgiftene som inngår i undersøkelsen (Pb, Ni, dioksiner og dioksinliknende PCB), er det derfor kun dioksiner og dioksinliknende PCB som kan legges til grunn for vurdering av kjemisk …

[PDF]

Hvordan gir fôret trygg sjømat ? Marc H.G. Berntssen

reduserer nivåer av dioksiner i oppdrettslaks, men i mindre grad nivåer av dioksinliknende PCB. • Bruk av vegetabilsk olje reduserer nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og bromerte flammehemmere, men kan påvirke ernæringskvaliteten på laksen • Bruk av renseteknikker er lovende med hensyn på

Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for

Konsentrasjonen av dioksiner og dioksinliknende PCB var under EQS-verdien på alle de fem blåskjellstasjonene og det ble dermed oppnådd god kjemisk tilstand. Øvre grenseverdi for tilstandsklasse II etter Molvær m fl. (1997) ble overskredet for Ni ved Glencore kai, Hanneviksbukta og Kolsdalsbukta, og for Pb ved Odderøy.

[PDF]

Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2013

polysykliske aromatiske forbindelser (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), dioksiner, dioksinliknende (non-ortho) PCB, heksaklorbenzen (HCB) og heksaklorbutadien (HCBD). For de fleste miljøgifter og stasjoner var det lavere konsentrasjoner i perioden 2010 til 2013 sammenlignet med forrige store undersøkelse i 2006.

[PDF]

RESTMENGDER, FORBUDTE OG FORURENSENDE STOFFER I …

parametre. Dioksin og dioksinliknende PCB måles samtidig i samme metode. Dette gjelder også for PCB-7 og DDT, og alle tungmetallene måles i en felles metode. Praktiske hensyn gjør også at noen prøver blir planlagt analysert ved mer enn en analysemetode. Der samme metode rapporterer flere parametre er dette synliggjort i tabell 3.