Førerkort: Fornyelse, helsekrav og helseattest

Førerkort: Fornyelse, helsekrav og helseattest – DinSide

Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033. Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet. Du kan lese mer om fornyelse av alle typer førerkort her.

Førerkort og helsekrav – PDF – docplayer.me

1 Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA 0202, legeattest i førerkortsaker.

Førerkort og helsekrav – helsenorge.no

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege. Førere over 75 år må ha helseattest fra lege når de skal fornye førerkortet. Legen vurderer om du oppfyller helsekravene, og gir en «sakkyndig vurdering» til vegmyndighetene. Det er vegmyndighetene som avgjør om du …

IS Helsekrav til førerkort – en veiledning – PDF

Førerkort og helsekrav. Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA . Detaljer

Førerkort

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten. Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Definisjoner: Førerkortgruppe, søker, egenerklæring

Person som søker om første gangs utstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn eller innbytte av utenlandsk førerkort. «Søker om førerett» angir hvilke personer som må oppfylle helsekravene, og som derfor vil ha behov for utstedelse av helseattest. Egenerklæring om helse. Egenerklæring om helse:

[PDF]

Søknad om førerkort/ kompetansebevis – vegvesen.no

For førerkortklassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE og kompetansebevis for utrykning kreves alltid Helseattest førerett når det søkes om førerett og fornyelse. Fellesbestemmelser Helseattest førerett / Helseattest førerett – syn må ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Fornyelse av førerkort | Statens vegvesen

Fornye lette klasser: moped, bil, motorsykkel, snøscooter og traktor; Fornye tunge klasser: minibuss, buss, og lastebil; Fornye førerkortet etter fylte 75 år; Fornyelse ved navneendring eller skadet førerkort. Har du endret navn eller førerkortet ditt har blitt skadet eller ødelagt, må det fornyes.

[PDF]

Helseattest – unn.no

2 Helseattest. Fylles ut av lege. Legen skal gi opplysninger om søkerens helsetilstand i forhold til de helsekrav som er satt for de forskjellige gruppene.

Forskrift om førerkort m.m – Vedlegg 1 – Helsekrav – Lovdata

Ved fornyelse av klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE må søker fremlegge helseattest. Det samme gjelder for andre førerkortklasser som er gitt kortere gyldighetstid på grunn av helsemessige forhold og ved fornyelse av førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, S og …

Førerkort – Fylkesmannen.no

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.