Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark Spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om

Samvitsatterhald for fastlege Samtykke til adopsjon av fem år gammal gut oppretthalde Regulering av festeavgift Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos advokat sikta

l19920717-100 – Lover – Rettskildene

L17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven). . Kapittel 7. Når saken gjelder forlengelse av fylkesnemndas vedtak om plassering etter § 4-29, Sak for fylkesnemnda innledes ved at barneverntjenesten utarbeider begjæring om tiltak.

[PDF]

Retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten

familier etter Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven). Den mest brukte tittelen på denne rollen har tidligere vært saksbehandler. Begrepet kontaktperson blir imidlertid benyttet i stadig større grad, også etter ønske fra barn som har fått hjelp fra barneverntjenesten.

Barnevernet kan få fylkesnemndas opphevelse av

Saken gjelder avgjørelse om utsatt iverksetting av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om opphevelse av midlertidig plassering i beredskapshjem. (2) Barnevernet i Stavanger fattet 11. februar 2011 vedtak om midlertidig plassering i beredskapshjem av C, jf. lov om barneverntjenester § …

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005

Overprøving av fylkesnemndas vedtak i barnevernsaker Ny § 9-10a i lov om sosiale tjenester skal gjelde for saker som bringes inn for tingretten etter lovens ikrafttredelse. Ny § 9-10a annet ledd skal også gjelde for anke over dommer som er avsagt etter tidspunktet for lovens ikrafttredelse.

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) – Lovdata

fattet vedtak om å få overført jurisdiksjon til Norge etter lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn § 5.

Sak nr. 1 – stortinget.no

Stortinget.no inneheld informasjon om saker som handsamas i Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisningar, læringsspel, kurs med meir. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv.

Evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale

Kapittel 10. Rettslig prøving. Problemstillinger Vi har utredet tre spørsmål som gjelder rettslig overprøving. Det første er en statistisk oversikt over andel vedtak (saker) som er blitt

Besl. O. nr. 56 (1998-1999) – stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

[PDF]

BIOLOGISKE FORELDRES SØKSMÅLSADGANG ETTER …

BIOLOGISKE FORELDRES SØKSMÅLSADGANG ETTER BARNEVERNSVEDTAK FRA FYLKESNEMNDA. Kandidatnummer: 606 . Leveringsfrist: 26.nov 2007 . Til sammen 15791 ord