Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx?

Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx

Ca. tre måneder etter tilbaketrekkingen fikk de tilsendt et spørreskjema som tok opp ulike forhold rundt deres bruk av rofecoxib, hvordan de følte og handlet ved tilbaketrekkingen av midlet, og hva de mener burde være fastlegens oppgaver i denne saken.

Sture Rognstad – Institute of Health and Society

Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2006). Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx?. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. Tilbaketrekking av Vioxx fra markedet – sett fra 139 pasienter i norsk allmennpraksis. (oral presentasjon Sture Rognstad).

[PDF]

Sture Rognstad – Universitetet i oslo

pasientene. Nidaroskongressen 2003 Medlem i Legemiddelverkets Blåreseptnemd Medlem i styringsgruppe for Helsebibliotekets legemiddelsider Publications: 1. Rognstad S, Straand J Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1326-7 2.

Sture Rognstad | Tidsskrift for Den norske legeforening

Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx? 30.9. 2004 trakk legemiddelfirmaet Merck den selektive cyklooksygenase-2-hemmeren (COX-2-hemmeren) rofecoxib (Vioxx) fra verdensmarkedet pga. kardiovaskulære bivirkninger ( 1 ). Produsentens markedsføring av en forenklet behandlingsform vil kunne føre til en mer tilfeldig

Missing Work Is a Pain – The Journal of Human Resources

Missing Work Is a Pain “ En Analyse av Rofekoksib-Brukere i Norge Før og Etter Tilbake-trekningen av Rofekoksib (Vioxx) fra Verdensmarkedet: En Reseptregisterstudie.” University of Oslo Master’s Thesis. “ Hvordan Opplevde Pasientene Tilbaketrekkingen av Vioxx?

Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til økt livskvalitet

Resultatene viste også hvordan sykdomsaktiviteten og tiltak kunne påvirke selvbilde og livskvalitet positivt eller negativt. Konklusjon: Gjennom å skape gode relasjoner og tillit mellom sykepleier, pasient og hennes pårørende, opplevde pasientene trygghet.

00054: Kvadratsetingene – Faktorisering ved hjelp av

Nov 01, 2013 · I denne videoen viser jeg hvordan en del algebraiske uttrykk kan faktoriseres ved hjelp av kvadratsetningene. Når jeg skriver kvadratsetningene her, innbefatter dette også konjugatsetningen.

HVORDAN JEG OPPLEVDE ETTERVERNET AV KREFTEN

ettervernet og kontrollene av min brystkreft. Og det er ingen positiv lesning.Før jeg fikk kreft hadde jeg ingen annen erfaring med helsevesenet enn mine 5 fødsler og en innleggelse av en av mine sønner. og da jeg fikk kreft og møtte helsepersonell for første gangen ble jeg forundret og rørt over den omsorgen som de viste meg.

(PDF) Livshistorier og forstegangspsykose — en klinisk

 ·

om hvordan pasientene har erfart å bruke Kronologisk livsløpsdia- gram i utredning av mulig psykoselidelse. Følgende tredelte forskningsspørsmål ble stilt: I hvilk en grad og

Hvordan ivaretar sykepleierne sin pedagogiske funksjon og hvor

Problemstillingen setter fokus på sykepleierens ivaretagelse av sin pedagogiske funksjon og hvordan pasientene opplever dette. Studien har vist at sykepleieren flere ganger daglig bruker ulike pedagogiske tilnærminger for å møte pasientens behov.

Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus | Request PDF

Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan pasienter innlagt i sykehus på grunn av forverring av KOLS har erfart å medvirke i helsehjelpen. Når pasienter får nødvendig kunnskap om sin sykdom

Definisjon av en bivirkning – digidexo.com

Vioxx . Frem til september 2004, da den ble tatt av markedet, hadde Vioxx vært en av de mest vellykkede og allment reseptbelagte medisiner av sin type. Vioxx ble utviklet av legemiddelprodusenten Merck som et alternativ behandling for leddgikt og leddsmerter.

Den aldrende LAR pasienten – Hege Tollefsen Nyhagen, Helge

Selv om tilstanden for mange var alvorlig, opplevede ingen store udekkede behov knyttet til disse lidelsene. De opplevde å være godt ivaretatt hos fastlege og spesialisthelsetjeneste. Problemet var heller opplevelsen av mange udiagnostiserte, mer diffuse plager knyttet til muskler, mage, søvn og seksualitet.

Open Call – User involvement | Kreftforeningen – YouTube

Apr 23, 2018 · Brukermedvirkning i kreftforskning handler om å involvere sluttbrukerne – pasientene – som har nytte av resultatene fra forskningen. Kreftforeningen vektlegger brukermedvirkning i søknader