Fleire innvandrarar får opplæring på nynorsk

Bokmål eller nynorsk? – Norskopplæring for innvandrarar i

Frå og med 2003 har fleire og fleire innvandrarar fått opplæring på nynorsk, og i 2017 gav heile 51 av totalt 113 nynorskkommunar nynorskopplæring for innvandrarar. Tradisjonelt har det vore vanleg praksis at innvandrarar i nynorskkommunar får norskopplæring i bokmål.

Nynorsk gir integrering i lokalsamfunnet – Kompetanse Norge

Fordelane med nynorsk. Flugekvam utdjupar fordelane med at innvandrarar får opplæring på same målform som resten av kommunen bruker. – Innvandrarar skal bu, jobbe, følgje opp barna sine og møte folk i lokalsamfunnet. Dersom barna lærer nynorsk og foreldra bokmål, blir leksehjelp vanskelegare.

Nynorsk – Kompetanse Norge

Noregs mållag har ei kampanjeside om nynorsk opplæring for innvandrarar. Norskprøver. I statistikkbanken finn du resultat for norskprøva på nynorsk. Facebook-gruppe for lærarar. Vi har oppretta ei Facebook-gruppe for lærarar som underviser norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar på nynorsk.

Krev fleire lærebøker på nynorsk – Framsida | Framtida

Dårlegare tilbod på nynorsk Utvalet av nynorske læremiddel er dårlegare enn for læremiddel på bokmål. Det er ein av grunnane til at berre 39 av nynorskkommunane i dag gjev vaksne innvandrarar opplæring på nynorsk. – No er fleire kommunar på veg til å gå over til å gje opplæring på nynorsk…

Fleire innvandrarar får opplæring på nynorsk – Porten.no

Fleire innvandrarar får opplæring på nynorsk. Kommunane Voss, Ullensvang, Hjelmeland og Årdal vedtok i haust å vrake bokmålsundervising for innvandrarar til fordel for nynorsk.

Innvandrere får nynorsk som hovedmål – NRK Sørlandet

Det ble vedtatt på kommunestyremøtet den 25. mai. Vedtaket innebærer at voksne fremmedspråklige får nynorsk som hovedmål. – De får opplæring i målformen kommunen har satt som

Nynorsk for vaksne innvandrarar – Framsida | Framtida

Nynorsk vaksenopplæring. Om lag 43.000 vaksne innvandrarar får i dag norskopplæring i Noreg. Noregs Mållag gjorde ei gransking våren 2015 som syner at berre 39 av 113 nynorskkommunar gjev innvandrarane slik opplæring på og i nynorsk.

Nynorsk INOVI. Ikt i norskopplæringa for vaksne innvandrarar

KRD skisserte i brev av følgjande delmål: Fleire kommunar og fleire innvandrarar skal ta i bruk ikt i norskopplæringa. Innvandrarar skal få betre moglegheiter til å lære norsk. Innvandrarar og lærarar skal få betre kompetanse i å bruke ikt-verktøy. Lærarar og innvandrarar skal i større grad motiverast til å …

Regjeringa vil ha fleire innvandrarar i utdanning og jobb

For mange innvandrarar står utanfor arbeidslivet. Dette gjeld særleg kvinner med fluktbakgrunn, der under halvparten er i arbeid. Budsjettet for 2019 skal gi fleire utdanning og kvalifisering, slik at dei kan kome i jobb og bli sjølvforsørgde.

Innvandrarar slepp opplæring på nynorsk – Telemark

Dei skriv nynorsk, snakkar ei nynorsknær dialekt og var fram til 1. januar i år den fyrste og einaste kommunen i Telemark som underviste vaksne innvandrarar på nynorsk.

Norskopplæring for innvandrere – sprakradet.no

Regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fra 1. september 2005 blei reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap tatt inn i introduksjonsloven.

[PDF]

Nynorsk i andrespråksopplæringa – brage.bibsys.no

Sunnmøre får dei no opplæringa si på Hareid ressurssenter der det no er tilbod om opplæring på nynorsk. I overskrifta vert det slått fast: ”Bokmålsopplæring i nynorskland gjev auka språkstryk”. Aarstad hevdar at dei som får norskopplæring på bokmål i dei nynorske kjerne-områda, stryk oftare enn dei som får opplæring i

Innvandrarar i nynorskområde må få lære nynorsk – Porten.no

Landsmøtet i Norsk Målungdom meiner vaksne innvandrar i nynorskkommunar må få lære nynorsk og ser fleire problem ved at innvandrarar ikkje får lære språket som …

Vinje med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar – lnk.no

Organisasjonen har også henta inn statistikk som syner at stadig fleire vaksne innvandrarar tek delprøvar på nynorsk. Medan det i 2015 var rundt 230 som tok delprøva skriftleg forståing på nynorsk, hadde talet i 2016 auka til 425, og i fjor var det 671 som valde å ta denne prøva på nynorsk.

[PDF]

nynorsk – files.zetta.no

skal vere nynorsk. Om lag 43.000 vaksne innvandrarar får i dag norskopplæring i Noreg. Noregs Mållag gjorde ei gransking våren 2015 som synte at berre 39 av 113 nynorskkommunar gjev innvandrarane slik opplæring på og i nynorsk. I juni 2016 er 43 kommunar som gjev slik opplæring eller har gjort vedtak om det. Det nyttar å stå på.